Kdy se stávám PLÁTCEM DPH

Daň z přidané hodnoty

Kdy se stávám plátcem DPH a jak na DPH při styku se zahraničím

V rámci problematiky daně z přidané hodnoty nehraje roli, zda jste živnostník či právnická osoba. V obou případech se musíte řídit ustanoveními Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy pro Vás platí stejné podmínky jako pro jakýkoliv jiný podnikatelský subjekt.

Kdy se stávám plátcem DPH

Plátcem daně z přidané hodnoty, zkráceně DPH, se stává každá podnikající fyzická a právnická osoba, která sídlí v České republice a jejíž obrat za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl částku 1 mil. Kč s výjimkou subjektu uskutečňujícího pouze plnění, která jsou od DPH osvobozena bez nároku na odpočet daně. Plátcem daně je tedy osoba povinná k dani.

Definice §6 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je poměrně krkolomná. Pojďme si tedy říct, co se 12 po sobě jdoucími kalendářními měsíci myslí, respektive nemyslí. Nejedná se o účetní období!!! Ale pouze o 12 měsíců, které jdou kontinuálně za sebou, např. únor roku 2014 až únor roku 2015, v současné době aktuální červenec roku 2013 až červenec roku 2014 atd. To znamená, že si obrat musíte hlídat každý měsíc. Pokud ho totiž překročíte, stáváte se plátcem DPH ihned následující měsíc, konkrétně od jeho 1. dne. Registrovat se pak musíte do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém jste překročili výše zmiňovaný obrat na místně příslušném finančním úřadu.

A co je myšleno obratem? §4a zákona o DPH ho definuje jako „souhrn úplat bez daně, včetně dotace, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku.“ Jinými slovy suma pohledávek bez daně bez ohledu na jejich zaplacení, kterou v účetnictví či v daňové evidenci evidujete za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že jste společníkem společnosti, ve které se uskutečňuje plnění s nárokem na odpočet daně, pak se k Vašemu obratu ještě přičítá obrat společnosti.

Plátcem DPH se však jako podnikatel můžete stát také dobrovolně. Možná to zní šíleně, ale pokud nakoupíte za více peněz, než prodáte (DPH na vstupu je vyšší než DPH na výstupu), vznikne Vám nadměrný odpočet, a tedy pohledávka vůči finančnímu úřadu, a to zcela legálně.  Samozřejmě, ne každý toho může využít, ale je dobré o tom vědět. ;-)

DPH a styk se zahraničím

Nejdříve si řekněme, co je předmětem DPH. Je jím zboží či služba, kterou prodává nebo poskytuje osoba povinná k dani (jinými slovy plátce DPH) jinému subjektu na území ČR, dále pořízené zboží z jiného členského státu a dovozené zboží (respektive nákup zboží ze země, která není členskou zemí EU).

Avšak ne všechno zboží nakoupené z členské země EU musí být nutně předmětem daně z přidané hodnoty. §2a odst. 2 zákona o DPH uvádí, že jeho zdanění nepodléhá zboží pořízené z členské země, jehož celková hodnota bez daně činila v příslušeném i v předcházejícím kalendářním roce méně než 326 000,- Kč (tj. v roce 2013 a 2014 jste nakoupili zboží ze země EU v hodnotě nižší než 326 000,- Kč). Do této částky se však nezapočítává pořízení nového dopravního prostředku ze země EU a zboží, které je předmětem spotřební daně, což znamená, že jsou od daně z přidané hodnoty osvobozeny.

Zákon o dani z přidané hodnoty také vymezuje předměty podnikání, které jsou od daně osvobozeny zcela nebo částečně. Blíže se k tomu vyjadřuje Díl 8 daného zákona, který v §51 uvádí plnění, která jsou od DPH zcela osvobozena. Jedná se především o poštovní služby, finanční činnost, pojišťovací činnost, výchovu a vzdělávání, dodání vybraných nemovitých věcí či jejich pronájem atd.

Pořízení zboží vs. dovoz zboží

Při platbě DPH je nutné rozlišovat pojmy, jako je pořízení zboží a dovoz zboží, jelikož se od nich odvíjí uplatňování daně z přidané hodnoty a také vyměření cla. První pojem („pořízení zboží“) se týká pořízení zboží ze země EU, zatímco „dovoz zboží“ se používá tehdy, pokud máme na mysli nákup zboží z nečlenské země, tzv. třetí země. Do nich se řadí také některá území, která jsou součástí Evropské unie: Kanárské ostrovy, francouzské zámořské departmenty, Alandy, Normanské ostrovy, hora Athos, ostrov Helgoland, území Büsingen, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia, italské vody jezera Lugano. S dovozem zboží je také spojena povinnost platit clo, avšak to je již na jiné téma.

Prodej zboží či služeb do zemí EU

Pokud prodáváte zboží nebo poskytujete službu do zemí Evropské unie, tak jako plátce DPH vystavujete obchodnímu partnerovi fakturu bez započítání daně z přidané hodnoty s tím, že si ji kupující musí sám vyměřit (do faktury napište „Daň odvede zákazník.“). Důvodem je skutečnost, že každá členská země EU má jiné daňové sazby, a tak je jednodušší, když si daňovou povinnost vypočte kupující sám.

Objem prodeje, respektive jeho suma, nehraje v tomto případě roli. Pro Vás jako prodejce je podstatné, že je tento prodej dle §64 zákona o DPH osvobozen od daně, a proto daň v daňovém přiznání uvedete 2x. Poprvé na řádku 20 (u služby na řádku 21), kdy přiznáte prodej zboží či služby, a podruhé na řádku 40 – 41 v závislosti na daňové sazbě (sloupec V plné výši).

Pořízení zboží či služeb ze zemí EU

V případě, že zboží či službu naopak nakupujete ze země EU, jste povinni si sami vyměřit daň a i v tomto případě, jste v některých případech osvobození od jejího placení. Týká se to především takového zboží, které by, pokud by bylo nakoupeno od tuzemského plátce, bylo osvobozeno od DPH nebo se jedná o zboží, jehož dovoz je osvobozen, případně máte nárok na její vrácení dle §82a - §83 (jste osobou registrovanou k DPH v jiném členském státě nebo zahraniční osobou).

Základem daně je pak částka, za kterou jste dané zboží či služby nakoupili, přičemž ji musíte přepočítat na české koruny kurzem vyhlášeným Českou národní bankou k danému dni, a teprve poté z ní vypočítat daň, kterou si můžete odečíst při podávání daňového přiznání (nejdříve ji přiznáte na výstupu - v daňovém přiznání řádek 3 – 4 u zboží dle daňové sazby, nebo 5 – 6 u služeb opět dle závislosti na daňové sazbě, a následně si uplatníte nárok na odpočet v plné výši – řádek 43 – 44 dle sazby daně). I v tomto případě nejste nijak omezováni, co se týče hodnoty nakoupeného zboží.

půjčka

Prodej zboží či služeb do třetích zemí (vývoz)

Vývoz zboží a služeb do třetích zemí je od daně z přidané hodnoty osvobozen, a to dle §66 a §67, a to tehdy, pokud kupující nemá na území České republiky sídlo, místo pobytu ani provozovnu a zároveň bylo zboží propuštěno do režimu vývozu. To musíte doložit:

  • písemným rozhodnutím celního orgánu o vývozu zboží do třetí země. Celní orgán potvrzuje, že zboží opustilo území Evropského společenství,

  • písemným rozhodnutím celního orgánu o umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu v tuzemsku.

Pouze tak Vám vznikne nárok na odpočet daně, který v daňovém přiznání uplatníte na řádku 42. V opačném případě pouze daň přiznáte na řádku 22 Vývoz zboží.

Nákup zboží či služeb z třetích zemí (dovoz)

V případě dovozu si musíte vyměřit daň sami stejně jako v případě nákupu zboží či služby z členské země, avšak do základu daně přepočítaného na české koruny musíte ještě dle §38 započítat clo a poplatky splatné z důvodu dovozu zboží (pokud již nejsou zahrnuty v ceně), vedlejší výdaje a spotřební daň, pokud není zboží od ní osvobozeno. Takto vypočítanou částku a základ daně pak uvedete do daňového přiznání na řádek 7 – 8 dle výše použité daňové sazby a u zboží. V případě služby se základ daně a daňová povinnost zapíše na řádek 12 – 13 opět dle výše daňové sazby.

Také při dovozu zboží existují výjimky, u kterých je dané zboží od DPH osvobozeno (v daňovém přiznání si uplatníte nárok na řádku 43 – 44 dle sazby daně). Patří do něho zboží, které by i při jeho pořízení tuzemským prodejcem bylo od daně osvobozeno, a dále zboží, které je osvobozeno od cla. Širší výčet pak nabízí §71 zákona o DPH. Z hlediska objemu nákupu nejste nijak limitováni.

POZOR: Od roku 2015 by se hodnota obratu měla snížit na 750 000,- Kč. Nezapomínejte sledovat změny!!! Stejně tak nezapomínejte vystavovat daňové doklady do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění!!! Při prodeji do zahraničí musíte podávat Souhrnné hlášení, ve kterém uvedete seznam členských zemí EU, do kterých jste zboží či službu vyvezli včetně prodejní ceny!!!

Poznámka: Článek nezahrnuje veškerý výčet, který nabízí zákon o DPH, proto se při jejím uplatňování řiďte daným zákonem.

půjčka

NahoruSnubní prsteny POLOMIO. Jak zjistit správnou velikost zásnubního prstenu a snubního prstenu. Svatební prsteny budou tak jedinečné, jak jedinečně si je vytvoříte. Jak s přehledem zvládnout žádost o ruku. Jak mít svatební prsteny z hvězdného prachu. Proč snubní prsten osázet drahými kameny? 12 tipů, jak vybrat snubní prsten a nezbláznit se. Víte, že ke zpečetění vašeho příběhu lásky, potřebujete prsteny celkem 3? Jak vybírat svatební zásnubní prsteny? Proč si při výběru svatebního prstenu dát na čas? Z jakého materiálu si nechat vyrobit svatební prsteny?

Hosted on MyDreams VPS server